Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
Профил на типичния инвеститор
Инвестиционна стратегия
Инвестиция и доходност
Уникалност на продукта
Данъчно облагане
Информация за разходите
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Документи
Отчети
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Имоти
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариУсловия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Стандарт” изкупува обратно само цял брой дялове.

Подаването и изпълнението на поръчка за обратно изкупуване на дялове може да стане по един от следните начини, при спазване на следните условия:

 “Поръчка за брой дялове”
Към момента на приемане на Поръчката Инвеститорът следва да притежава необходимия брой дялове за нейното изпълнение. При приемане на Поръчката разплащателната сметка на Инвеститора в “Банка ДСК” ЕАД се заверява незабавно със 70% от цената на обратно изкупуване за деня, предхождащ деня на подаване на Поръчката, умножена по броя заявени за изкупуване дялове и намалена със сумата, покриваща допълнителните разходи (само ако Инвеститорът желае издаване на депозитарна разписка и/или получаване на потвърждението за сделката по поща).

“Поръчка за стойност”
Към момента на приеманена Поръчката Инвеститорът следва да притежава дялове, чиято левова равностойност, изчислена на база 70% от цената на обратно изкупуване на дял за деня, предхождащ деня на приемане на поръчката, покрива заявената стойност.

При приемане на Поръчката разплащателната сметка на Инвеститора в “Банка ДСК” ЕАД, се заверява незабавно със 100% от заявената в Поръчката стойност намалена със сумата покриваща допълнителните разходи (само ако Инвеститора желае издаване на депозитарна разписка и/или получаване на потвърждението за сделката по поща).

 

Броят дялове, които “ДСК Стандарт” изкупува обратно от Инвеститора, се определя като заявената в Поръчката стойност, увеличена с разходите по обратното изкупуване се разделя на нетната стойност на активите на един дял за работния ден, следващ деня на приемане на Поръчката, като се извършва закръгляване към по-голямото цяло число.

До края на деня, следващ деня на приемане на поръчка за обратно изкупуване, разплащателната сметка на Инвеститора се кредитира с положителната разлика, съответно се дебитира с отрицателната разлика, между: а) сумата, равна на дължимата цена за обратно изкупуване на един дял, умножена по броя на обратно изкупените дялове – предмет на поръчката на инвеститора, минус стойността на допълнителните разходи (ако има такива) и б) предварително преведената сума.

Поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда се подава по реда за Обратно изкупуване на дялове.


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 24.11.2017
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.61193
ДСК Евро АктивEUR1.24049
ДСК БалансBGN1.40001
ДСК ИмотиBGN0.91060
ДСК РастежBGN1.01658
ДСК Глобални компанииBGN1.02178
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.22842
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.17488
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03490
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02802
ДСК АлтернативаBGN1.03899

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN69,465,942.00
ДСК Евро АктивEUR11,667,437.75
ДСК БалансBGN14,272,991.40
ДСК ИмотиBGN829,576.76
ДСК РастежBGN21,571,574.39
ДСК Глобални компанииBGN8,418,912.61
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,790,614.24
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,658,463.75
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN54,355,941.68
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR6,233,651.33
ДСК АлтернативаBGN8,680,296.63
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт0.51%1.23%
ДСК Евро Актив0.58%1.40%
ДСК Баланс-0.27%10.16%
ДСК Имоти-0.55%2.10%
ДСК Растеж-1.60%15.91%
ДСК Глобални компании-2.27% n/a
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.01%0.02%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.02%0.03%
ДСК Алтернатива0.01%0.03%
Стандартно отклонение на фондовете към 20.11.2017
ДСК Стандарт0.354%
ДСК Евро Актив0.375%
ДСК Баланс4.236%
ДСК Имоти2.107%
ДСК Растеж5.663%
ДСК Фонд на паричния пазар0.004%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.004%
ДСК Алтернатива0.004%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи