Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Имоти
Профил на типичния инвеститор
Инвестиционна стратегия
Инвестиция и доходност
Уникалност на продукта
Данъчно облагане
Информация за разходите
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Документи
Отчети
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариУникалност на продукта

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Имоти” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Инвестиционната стратегия на „ДСК Имоти” предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

„ДСК Имоти” са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран преимуществено от акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, при поемане на по-голям риск за сметка на възможността за постигане на висока доходност в средно и дългосрочен план. (Искам да знам повече ...)

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Имоти” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Имоти” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” издава (продава) само цели дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече...)

 

 

 25.08.2016
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60552
ДСК Евро АктивEUR1.23407
ДСК БалансBGN1.22317
ДСК ИмотиBGN0.87829
ДСК РастежBGN0.80750
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.16315
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.10001
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03457
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02757
ДСК АлтернативаBGN1.03851

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN54,873,194.63
ДСК Евро АктивEUR9,000,892.98
ДСК БалансBGN10,832,164.81
ДСК ИмотиBGN617,714.16
ДСК РастежBGN14,547,267.93
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN7,039,038.72
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,622,376.29
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN50,975,632.96
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR5,528,129.48
ДСК АлтернативаBGN9,077,016.23
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт1.49%2.50%
ДСК Евро Актив1.76%2.67%
ДСК Баланс1.98%1.61%
ДСК Имоти1.31%1.43%
ДСК Растеж7.05%5.29%
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.02%0.09%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.03%0.08%
ДСК Алтернатива0.03%0.10%
Стандартно отклонение на фондовете към 22.08.2016
ДСК Стандарт0.852%
ДСК Евро Актив0.776%
ДСК Баланс3.674%
ДСК Имоти1.358%
ДСК Растеж5.539%
ДСК Фонд на паричния пазар0.010%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.009%
ДСК Алтернатива0.010%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи