Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Американски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Имоти
Профил на типичния инвеститор
Инвестиционна стратегия
Инвестиция и доходност
Уникалност на продукта
Данъчно облагане
Информация за разходите
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Документи
Отчети
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазари



Уникалност на продукта

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Имоти” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Инвестиционната стратегия на „ДСК Имоти” предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

„ДСК Имоти” са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран преимуществено от акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, при поемане на по-голям риск за сметка на възможността за постигане на висока доходност в средно и дългосрочен план. (Искам да знам повече ...)

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Имоти” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Имоти” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” издава (продава) само цели дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече...)

 

 

 17.04.2014
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.53328
ДСК Евро АктивEUR1.18275
ДСК БалансBGN1.27974
ДСК ИмотиBGN0.88093
ДСК РастежBGN0.86375
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.11841
ДСК Стабилност - Американски акцииBGN1.03953
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.02368
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.01820
ДСК АлтернативаBGN1.02411

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN53,325,133.00
ДСК Евро АктивEUR10,665,388.08
ДСК БалансBGN11,822,632.91
ДСК ИмотиBGN776,479.33
ДСК РастежBGN17,426,178.98
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN10,234,482.07
ДСК Стабилност - Американски акцииBGN4,069,539.44
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN51,858,462.25
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR3,897,561.63
ДСК АлтернативаBGN11,973,026.09
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт1.75%3.66%
ДСК Евро Актив1.42%2.95%
ДСК Баланс9.36%17.57%
ДСК Имоти1.93%3.44%
ДСК Растеж14.85%29.89%
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Американски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар1.05%2.14%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.79%1.65%
ДСК Алтернатива1.33% n/a
Стандартно отклонение на фондовете към 14.04.2014
ДСК Стандарт0.341%
ДСК Евро Актив0.200%
ДСК Баланс3.683%
ДСК Имоти1.318%
ДСК Растеж6.137%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи