Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Имоти
Профил на типичния инвеститор
Инвестиционна стратегия
Инвестиция и доходност
Уникалност на продукта
Данъчно облагане
Информация за разходите
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Документи
Отчети
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариУникалност на продукта

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Имоти” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Инвестиционната стратегия на „ДСК Имоти” предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

„ДСК Имоти” са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран преимуществено от акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, при поемане на по-голям риск за сметка на възможността за постигане на висока доходност в средно и дългосрочен план. (Искам да знам повече ...)

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Имоти” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Имоти” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” издава (продава) само цели дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече...)

 

 

 21.10.2016
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60468
ДСК Евро АктивEUR1.23360
ДСК БалансBGN1.24220
ДСК ИмотиBGN0.88225
ДСК РастежBGN0.84452
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.17052
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.10098
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03463
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02766
ДСК АлтернативаBGN1.03863

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN57,310,487.25
ДСК Евро АктивEUR9,449,692.60
ДСК БалансBGN11,191,797.98
ДСК ИмотиBGN626,888.10
ДСК РастежBGN15,398,988.09
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN7,065,359.48
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,563,680.58
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN51,159,034.50
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR5,620,566.81
ДСК АлтернативаBGN8,803,764.83
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт0.74%1.97%
ДСК Евро Актив1.04%2.15%
ДСК Баланс3.10%3.11%
ДСК Имоти1.91%2.26%
ДСК Растеж11.69%10.52%
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.02%0.07%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.03%0.06%
ДСК Алтернатива0.04%0.08%
Стандартно отклонение на фондовете към 17.10.2016
ДСК Стандарт0.872%
ДСК Евро Актив0.820%
ДСК Баланс3.622%
ДСК Имоти1.350%
ДСК Растеж5.452%
ДСК Фонд на паричния пазар0.009%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.008%
ДСК Алтернатива0.008%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи