Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Американски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Имоти
Профил на типичния инвеститор
Инвестиционна стратегия
Инвестиция и доходност
Уникалност на продукта
Данъчно облагане
Информация за разходите
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Документи
Отчети
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариУникалност на продукта

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Имоти” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Инвестиционната стратегия на „ДСК Имоти” предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

„ДСК Имоти” са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран преимуществено от акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, при поемане на по-голям риск за сметка на възможността за постигане на висока доходност в средно и дългосрочен план. (Искам да знам повече ...)

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Имоти” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Имоти” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” издава (продава) само цели дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече...)

 

 

 29.01.2015
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.56938
ДСК Евро АктивEUR1.20301
ДСК БалансBGN1.24946
ДСК ИмотиBGN0.88201
ДСК РастежBGN0.81300
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.13263
ДСК Стабилност - Американски акцииBGN1.05614
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03265
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02580
ДСК АлтернативаBGN1.03609

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN49,774,844.92
ДСК Евро АктивEUR9,244,311.76
ДСК БалансBGN11,244,722.15
ДСК ИмотиBGN694,556.91
ДСК РастежBGN15,257,450.32
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN9,034,180.11
ДСК Стабилност - Американски акцииBGN6,095,750.99
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN39,493,691.46
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR5,029,335.03
ДСК АлтернативаBGN9,929,342.55
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт1.30%3.23%
ДСК Евро Актив0.96%2.42%
ДСК Баланс-0.79%1.57%
ДСК Имоти0.26%1.29%
ДСК Растеж-2.96%0.28%
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Американски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.40%1.30%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.36%1.07%
ДСК Алтернатива0.65%1.73%
Стандартно отклонение на фондовете към 26.01.2015
ДСК Стандарт0.610%
ДСК Евро Актив0.474%
ДСК Баланс5.736%
ДСК Имоти1.620%
ДСК Растеж9.129%
ДСК Фонд на паричния пазар0.088%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.078%
ДСК Алтернатива0.232%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи