Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Отворени и ограничени периоди
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Глобални защитни компании
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2Инвестиционна стратегия и политика

 Инвестиционната стратегия на ДСК Стабилност - Европейски акции предвижда с цел защита на нарастването на стойността на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда, инвестиране на основната част от активите в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/или банкови депозити в кредитни институции със седалище в Република България, в друга държава членка или трета държава и/или в акции/дялове на колективни инвестиционни схеми със седалище в България или чужбина, инвестиращи предимно в инструменти на паричния пазар. С цел осигуряване на капиталова печалба на инвеститорите Фондът може да инвестира част от активите си в други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 ЗДКИСДПКИ, в т.ч. деривативни финансови инструменти, с която да се осигури експозиция към индекси върху акции на европейски компании. Стратегията предвижда чрез тези инструменти Фондът да участва в евентуалното повишаване на стойността на базовия актив, върху който са закупени съответните деривативни инструменти, но същевременно да бъде предпазен от понижаване на стойността на базовия актив.
По отношение на ДСК Стабилност – Европейски акции не се предвижда изграждане на  отраслова специализация на схемата.
През ограничените периоди Фондът може да има териториална специализация към икономиката на еврозоната чрез експозиция към водещи индекси върху акции на компании от страни членки на еврозоната

С оглед постигане на инвестиционните цели на ДСК Стабилност - Европейски акции, дейността на Фонда има цикличен характер. Всеки инвестиционен цикъл е с продължителност от приблизително 5 (пет) години и включва два основни периода. Фондът осъществява непрекъснато своята дейност, като всеки нов цикъл започва да тече веднага след изтичане на предходния.
Първият основен период е наречен „отворен период” и е с продължителност от приблизително 1 (един) месец. През този период се извършва активно набиране на средства от инвеститорите. Това е и периодът, през който инвеститорите, закупили дялове на Фонда през предходни инвестиционни цикли и желаещи да направят обратно изкупуване, е препоръчително да продадат своите дялове обратно на Фонда. По време на „отворения период” активите на Фонда се инвестират в инструменти на паричния пазар, акции/дялове на колективни инвестиционни схеми на паричния пазар и/или банкови депозити.
Вторият основен период е наречен „ограничен период” и е с продължителност от приблизително 5 (пет) години. „Ограниченият период” започва да тече на първия ден след изтичането на „отворения период”. През „ограничения период” Фондът осъществява своите основни цели – осигуряване на защита на нарастването на стойността на инвестицията на притежателите на дялове във Фонда и реализиране на капиталова печалба. Защита на нарастването на стойността на инвестицията през този период означава нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 101 (сто и едно) на сто от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период”.Основната част от активите на Фонда през този период ще бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/или банкови депозити. Очаква се тези инвестиции да нараснат по такъв начин, че на датата на последния ден от „ограничения период” да осигурят защита на нарастването на стойността на инвестицията.

С цел осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове, през „ограничения период” се предвиждат няколко „междинни периода”, през които ще се прилагат по-ниски такси/ разходи за сметка на инвеститорите при продажба и обратно изкупуване на дялове в сравнение с таксите/ разходите при продажба и обратно изкупуване на дялове през останалата част от „ограничения период”. Инвеститорите следва да имат предвид, че закупилите дялове през „междинните периоди” няма да могат да разчитат на защита на нарастването на стойността на своята инвестиция в края на „ограничения период”.

С цел реализиране на капиталова печалба, част от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани по такъв начин, че да се осигури експозиция към индекси върху акции на европейски компании, най-вече чрез инвестиции в деривативни финансови инструменти.

Управляващото дружество ще информира притежателите на дялове и останалите инвеститори за точната дата, на която ще започва всеки „отворен”/ „ограничен” и „междинен” период от инвестиционния цикъл на Фонда, най-малко 30 дни преди започването на съответния период чрез съобщения:

  • на всички „гишета”, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от Фонда;
  • на Интернет страницата на Управляващото дружество.

Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 7 - чл. 11 от Правилата на Фонда.


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 21.09.2020
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60219
ДСК Евро АктивEUR1.23199
ДСК БалансBGN1.11588
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.78884
ДСК РастежBGN0.76614
ДСК Глобални компанииBGN0.90352
ДСК ДинамикаBGN0.91175
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.20605
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.14194
ДСК Алтернатива 1BGN1.03588
ДСК Алтернатива 2EUR1.03265
ДСК АлтернативаBGN1.04121

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN63,676,543.81
ДСК Евро АктивEUR11,645,474.40
ДСК БалансBGN10,113,782.01
ДСК Глобални защитни компанииBGN652,321.26
ДСК РастежBGN12,213,697.80
ДСК Глобални компанииBGN4,832,438.79
ДСК ДинамикаBGN2,202,630.99
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN5,831,407.83
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,791,998.64
ДСК Алтернатива 1BGN29,156,294.87
ДСК Алтернатива 2EUR3,766,028.02
ДСК АлтернативаBGN5,936,255.69

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи