Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Отворени и ограничени периоди
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Глобални защитни компании
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2Инвестиционна стратегия и политика

Фондът инвестира преимуществено в :
- ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, от друга държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/ или банкови депозити в кредитни институции със седалище в Република България, в друга държава членка или в трета държава.
- други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от ЗДКИСДПКИ, в т.ч. деривативни финансови инструменти, с която да се осигури експозиция към индекси върху акции на европейски компании. Стратегията предвижда чрез тези инструменти Фондът да участва в евентуалното повишаване на стойността на базовия актив, върху който са закупени съответните деривативни инструменти, но същевременно да бъде предпазен от понижаване на стойността на базовия актив.
С оглед постигане на инвестиционните цели на „ДСК Стабилност - Европейски акции”, дейността на Фонда има цикличен характер. Всеки инвестиционен цикъл е с продължителност от приблизително 5 (пет) години и включва два основни периода. Фондът осъществява непрекъснато своята дейност, като всеки нов цикъл започва да тече веднага след изтичане на предходния.
Първият основен период е наречен „отворен период” и е с продължителност от приблизително 1 (един) месец.
Вторият основен период е наречен „ограничен период” и е с продължителност от приблизително 5 (пет) години. „Ограниченият период” започва да тече на първия ден след изтичането на „отворения период”.
През „ограничения период” Фондът осъществява своите основни цели – осигуряване на защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда и реализиране на капиталова печалба. Защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на инвестицията през този период означава нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 99 (деветдесет и девет) на сто от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период“.

Основната част от активите на Фонда през „ограничения период” ще бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/ или банкови депозити.
С цел реализиране на капиталова печалба, част от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани по такъв начин, че да се осигури експозиция към индекси върху акции на европейски компании, най-вече чрез инвестиции в деривативни финансови инструменти.
Предвижда се също „Междинен период” - като част от „ограничения период”. Продължителността на междинния период е приблизително 1 (един) месец. В рамките на всеки „ограничен период” има 4 (четири) „междинни периода”, като началото на първия „междинен период” е приблизително 12 (дванадесет) месеца след началото на „ограничения период”, а началото на всеки следващ „междинен период” e приблизително 12 (дванадесет) месеца след началото на предходния „междинен период”.
„Междинните периоди” в рамките на „ограничен период” се предвиждат в интерес на инвеститорите, с цел осигуряване на ликвидност на инвестициите им при по-добри условия в определени цикли от „ограничения период”. По-конкретно, по време на „междинен период” разходите за сметка на инвеститорите при продажба и обратно изкупуване на дялове ще са по-ниски в сравнение с тези през останалата част от „ограничения период”. Ако инвеститор желае да закупи или продаде обратно дялове, той ще може да направи това през „междинен период” при по-добри условия, отколкото през останалата част на „ограничения период”.
Инвеститорите следва да имат предвид, че закупилите дялове през „междинните периоди” няма да могат да разчитат на защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на своята инвестиция в края на „ограничения период”.

Управляващото Дружество ще информира притежателите на дялове и останалите инвеститори за точната дата, на която ще започва всеки „отворен”/ „ограничен” период от инвестиционния цикъл на Фонда, най-малко 30 дни преди започването на съответния период чрез съобщения:
- на всички „гишета”, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от Фонда;
- на Интернет страницата на Управляващото Дружество.
Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 7 - чл. 16 от Правилата на Фонда.


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 18.01.2021
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62219
ДСК Евро АктивEUR1.24743
ДСК БалансBGN1.16424
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.83059
ДСК РастежBGN0.84152
ДСК Глобални компанииBGN0.94013
ДСК ДинамикаBGN1.01385
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23787
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.17672
ДСК Алтернатива 1BGN1.04213
ДСК Алтернатива 2EUR1.03846
ДСК АлтернативаBGN1.04709

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN78,040,341.04
ДСК Евро АктивEUR12,995,160.91
ДСК БалансBGN10,894,821.22
ДСК Глобални защитни компанииBGN735,051.99
ДСК РастежBGN13,515,739.81
ДСК Глобални компанииBGN5,315,239.51
ДСК ДинамикаBGN2,434,129.85
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,378,203.88
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,793,755.91
ДСК Алтернатива 1BGN28,536,464.72
ДСК Алтернатива 2EUR4,247,113.52
ДСК АлтернативаBGN6,414,004.46

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи