Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Информация за разходите
Документи
Инвестиция и доходност
Профил на типичния инвеститор
Отчети
Инвестиционна стратегия
Данъчно облагане
Уникалност на продукта
ДСК Динамика
ДСК Имоти
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариУсловия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Глобални компании” изкупува обратно само цял брой дялове.

Подаването и изпълнението на поръчка за обратно изкупуване на дялове може да стане по един от следните начини, при спазване на следните условия:

 “Поръчка за брой дялове”
Към момента на приемане на Поръчката Инвеститорът следва да притежава необходимия брой дялове за нейното изпълнение. При приемане на Поръчката разплащателната сметка на Инвеститора в “Банка ДСК” ЕАД се заверява незабавно със 70% от цената на обратно изкупуване за деня, предхождащ деня на подаване на Поръчката, умножена по броя заявени за изкупуване дялове и намалена със сумата, покриваща таксата на Дистрибутора, съгласно неговата тарифа, и допълнителните разходи (ако има такива).


“Поръчка за стойност”
Към момента на приемане на поръчката Инвеститорът следва да притежава годни за прехвърляне дялове, чиято стойност при обратно изкупуване, изчислена на база 70% от разликата между цената на обратно изкупуване на дял и таксата на Дистрибутора, съгласно неговата тарифа, определена за деня, предхождащ деня на приемане на поръчката, покрива заявената за изплащане сума.


При приемане на Поръчката разплащателната сметка на Инвеститора в “Банка ДСК”, се заверява незабавно със 100% от заявената в Поръчката стойност намалена със сумата на допълнителните разходи (ако има такива).


Броят дялове, които Инвеститорът реално продава в този случай, се определя като заявената за получаване сума се разделя на разликата между цената за обратно изкупуване за работния ден, следващ деня на приемане на поръчката (изчислява се до 12:00 ч. и се обявява до края на този следващ работен ден) и таксата на Дистрибутора, според неговата тарифа, като се извършва закръгляване към по-голямото цяло число.


До края на работния ден, следващ деня на приемане на поръчка за обратно изкупуване, след изчисляване на цената за обратно изкупуване, приложима за деня на приемане на поръчката, разплащателната сметка на Инвеститора се кредитира с положителната разлика, съответно се дебитира с отрицателната разлика, между: а) сумата, равна на дължимата цена за обратно изкупуване на един дял, умножена по броя на обратно изкупените дялове, намалена с  таксата на Дистрибутора, съгласно неговата тарифа, и допълнителните разходи (ако има такива) и б) предварително преведената сума.

Поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда се подава по реда за Обратно изкупуване на дялове.


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 15.11.2018
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.59919
ДСК Евро АктивEUR1.23052
ДСК БалансBGN1.30172
ДСК ИмотиBGN0.88978
ДСК РастежBGN0.92592
ДСК Глобални компанииBGN0.96954
ДСК ДинамикаBGN0.99889
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.18874
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.12668
ДСК Алтернатива 1BGN1.03506
ДСК Алтернатива 2EUR1.02820
ДСК АлтернативаBGN1.03919

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN61,177,335.62
ДСК Евро АктивEUR11,280,286.71
ДСК БалансBGN12,978,953.64
ДСК ИмотиBGN675,021.83
ДСК РастежBGN17,747,880.85
ДСК Глобални компанииBGN7,753,579.68
ДСК ДинамикаBGN1,793,744.40
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,269,848.64
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,011,306.81
ДСК Алтернатива 1BGN47,883,483.54
ДСК Алтернатива 2EUR7,763,224.80
ДСК АлтернативаBGN7,850,270.75
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт-0.46%-0.75%
ДСК Евро Актив-0.48%-0.76%
ДСК Баланс-3.91%-7.55%
ДСК Имоти-0.43%-2.48%
ДСК Растеж-4.90%-9.54%
ДСК Глобални компании-7.35%-4.80%
ДСК Динамика n/a n/a
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Алтернатива 10.01%0.02%
ДСК Алтернатива 20.01%0.02%
ДСК Алтернатива0.01%0.02%
Стандартно отклонение на фондовете към 05.11.2018
ДСК Стандарт0.464%
ДСК Евро Актив0.439%
ДСК Баланс3.367%
ДСК Имоти1.205%
ДСК Растеж6.030%
ДСК Глобални компании10.493%
ДСК Алтернатива 10.003%
ДСК Алтернатива 20.003%
ДСК Алтернатива0.003%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи