Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Динамика
ДСК Глобални защитни компании
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2Уникалност на продукта

Договорен Фонд ДСК Глобални компании дава възможност на инвеститорите да се възползват от потенциала на международни компании, чиито акции се търгуват на капиталовите пазари в развитите страни. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Основни инвестиционни цели на ДСК Глобални компании са нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на по-висока доходност за клиентите при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на висока ликвидност за техните средства. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

ДСК Глобални компании е създаден за клиенти, които търсят възможност за по-висока доходност чрез движението на цените на акции на глобални компании и разнообразен портфейл с голям брой акции на глобални компании и/или борсово търгуеми фондове, чрез който да оптимизират риска, в средно и дългосрочен план. (Искам да знам повече ...) 

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на ДСК Глобални компании  е свързана с разходи за покупка на дялове и обратното им изкупуване от Фонда и други оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на ДСК Глобални компании по една сделка е 100 лева. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Не подлежат на данъчно облагане доходите на местни физически лица или физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство от сделки с дялове на Фонда (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете, извършенa на регулиран пазар. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд ДСК Глобални компании издава (продава) само цял брой дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд ДСК Глобални компании изкупува обратно само цял брой дялове. (Искам да знам повече ...)

 

 

 05.03.2021
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.61839
ДСК Евро АктивEUR1.24496
ДСК БалансBGN1.17705
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.82691
ДСК РастежBGN0.86372
ДСК Глобални компанииBGN0.95374
ДСК ДинамикаBGN1.02042
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.22517
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.18191
ДСК Алтернатива 1BGN1.04203
ДСК Алтернатива 2EUR1.03816
ДСК АлтернативаBGN1.04677

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN82,137,500.30
ДСК Евро АктивEUR13,697,777.42
ДСК БалансBGN11,055,735.76
ДСК Глобални защитни компанииBGN728,281.18
ДСК РастежBGN13,808,073.29
ДСК Глобални компанииBGN5,301,527.96
ДСК ДинамикаBGN2,289,192.98
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN9,891,644.78
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,782,823.45
ДСК Алтернатива 1BGN29,269,058.44
ДСК Алтернатива 2EUR4,881,860.97
ДСК АлтернативаBGN6,548,776.42

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи