Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Глобални защитни компании
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
ОтчетиДоговорен фонд "ДСК Алтернатива 2" (предишно име "ДСК Фонд на паричния пазар в евро") е организиран и управляван от "ДСК Управление на активи" АД. Фондът се дистрибутира чрез клоновата мрежа на Банка ДСК и е деноминиран в ЕВРО.

  

Уникалност на продукта

"ДСК Алтернатива 2" осигурява на инвеститорите максимална ликвидност и възможност да управляват ефективно краткосрочно свободните си средства при поемане на минимален инвестиционен риск. (Искам да знам повече ...) 

 

 

 

Инвестиционна стратегия

"ДСК Алтернатива 2" следва консервативна инвестиционна стратегия с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на Фонда при малки флуктуации.   (Искам да знам повече ...)

 

 


Профил на типичния инвеститор

"ДСК Алтернатива 2" е създаден за инвеститори - физически лица, които търсят инвестиция с много нисък риск и с постоянен доход и се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в краткосрочен план. Поради консервативната стратегия на Фонда, неговият препоръчителен инвестиционен хоризонт може да бъда около или над 6 месеца.   (Искам да знам повече ...)

 

 


Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на "ДСК Алтернатива 2" не е свързана с транзакционни разходи. Дяловете се купуват и се продават обратно по Нетна стойност на активите на дял.  (Искам да знам повече ...)

 

 


Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на "ДСК Алтернатива 2" по една сделка е 250 евро.   (Искам да знам повече ...)

 

 


Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Фонда (капиталова печалба), не се облагат. Тези доходи са необлагаеми за местните физически лица и за чуждестранните лица с изключение на физически лица, които не са установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС или друга държава, принадлежаща на Европейското икономическо пространство), съответно с тях се намалява счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица, които подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).  (Искам да знам повече ...)

 

 


Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд "ДСК Алтернатива 2" издава (продава) само цели дялове.   (Искам да знам повече ...)

 

 


Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд "ДСК Алтернатива 2" обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече ...) 

 

 01.12.2020
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.61705
ДСК Евро АктивEUR1.24313
ДСК БалансBGN1.13853
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.80841
ДСК РастежBGN0.80102
ДСК Глобални компанииBGN0.92428
ДСК ДинамикаBGN0.96828
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.22893
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.16769
ДСК Алтернатива 1BGN1.03855
ДСК Алтернатива 2EUR1.03514
ДСК АлтернативаBGN1.04367

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN70,489,525.79
ДСК Евро АктивEUR12,548,525.46
ДСК БалансBGN10,557,773.22
ДСК Глобални защитни компанииBGN719,722.82
ДСК РастежBGN12,930,333.86
ДСК Глобални компанииBGN5,026,383.68
ДСК ДинамикаBGN2,270,341.38
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN5,942,053.26
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,807,825.50
ДСК Алтернатива 1BGN26,416,370.43
ДСК Алтернатива 2EUR3,734,078.91
ДСК АлтернативаBGN6,206,120.34

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи