Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Информация за разходите
Документи
Инвестиция и доходност
Профил на типичния инвеститор
Отчети
Инвестиционна стратегия
Данъчно облагане
Уникалност на продукта
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Имоти
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариУникалност на продукта

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Евро Актив” e деноминиран в евро и осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Инвестиционната стратегия на „ДСК Евро Актив” предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти, както и активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

„ДСК Евро Актив” са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран преимуществено от деноминирани в евро книжа с фиксиран доход и банкови депозити и в по-малка степен (макс. до 20% от активите) от инвестиции в акции и инструменти, еквивалетни на акции. Инвестицията във Фонда е свързана с поемане на сравнително нисък риск и препоръчителният инвестиционен хоризон е около и над 1 година. (Искам да знам повече ...)

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Евро Актив” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Евро Актив” по една сделка е 50 евро. Препоръчителната сума за инвестиране е над 250-300 евро. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Фонда (капиталовата печалба), не се облагат. Тези доходи са необлагаеми за местните физически лица и за чуждестранните лица (но с изключение на физически лица, които не са установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС или друга държава, принадлежаща на Европейското икономическо пространство), съответно с тях се намалява счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица, които подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Евро Актив” издава (продава) само цели дялове, деноминирани в евро. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Евро Актив” обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече...)

 

 

 24.02.2017
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.59836
ДСК Евро АктивEUR1.22867
ДСК БалансBGN1.33106
ДСК ИмотиBGN0.90767
ДСК РастежBGN0.96259
ДСК Глобални компанииBGN0.99538
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.19225
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.12056
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03473
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02777
ДСК АлтернативаBGN1.03879

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN64,499,042.60
ДСК Евро АктивEUR10,158,244.17
ДСК БалансBGN12,134,455.93
ДСК ИмотиBGN677,692.44
ДСК РастежBGN18,201,666.69
ДСК Глобални компанииBGN4,106,162.13
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,989,304.78
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,609,034.24
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN61,259,979.04
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR5,714,336.21
ДСК АлтернативаBGN8,803,121.68
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт-0.45%1.05%
ДСК Евро Актив-0.44%1.32%
ДСК Баланс8.82%10.75%
ДСК Имоти3.35%4.62%
ДСК Растеж19.21%27.26%
ДСК Глобални компании n/a n/a
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.02%0.04%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.02%0.05%
ДСК Алтернатива0.03%0.06%
Стандартно отклонение на фондовете към 20.02.2017
ДСК Стандарт0.999%
ДСК Евро Актив0.992%
ДСК Баланс4.081%
ДСК Имоти1.709%
ДСК Растеж5.407%
ДСК Фонд на паричния пазар0.004%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.005%
ДСК Алтернатива0.005%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи