Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Глобални защитни компании
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2Договорни фондове

ДСК Алтернатива 1

Инвестиционната стратегия на "ДСК Алтернатива 1" предвижда инвестиране на активите при прилагане на консервативна  стратегия, с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на Фондовете при малки флуктуации с очакваната доходност, съизмерима с нивата на дохода на алтернативни нискорискови форми на инвестиране. (Искам да знам повече...)

 

 

ДСК Алтернатива 2

ДФ "ДСК Алтернатива 2" е деноминиран в евро. Инвестиционната стратегия  предвижда инвестиране на активите при прилагане на консервативна  стратегия, с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на Фондовете при малки флуктуации с очакваната доходност, съизмерима с нивата на дохода на алтернативни нискорискови форми на инвестиране. (Искам да знам повече...)

ДСК Алтернатива

"ДСК Алтернатива" следва консервативна инвестиционна стратегия като инвестира основно във висококачествени инструменти на паричния пазар и банкови депозити. Препоръчителният инвестиционен хоризонт от около или над 6 месеца дава възможност на Инвеститорите да управляват масимално ефективно краткосрочно свободните си средства. (Искам да знам повече...)

  

ДСК Стандарт

Нискорискова инвестиция с висока ликвидност и краткосрочен до средносрочен инвестестиционен хоризонт . (Искам да знам повече ...)

 

ДСК Евро Актив

Нискорискова инвестиция, деноминирана в евро, с висока ликвидност и краткосрочен до средносрочен инвестестиционен хоризонт. (Искам да знам повече...)

  

ДСК Стабилност - Немски акции

Възможност за защита на нарастването на стойността на инвестираните средства при задържане на инвестицията през ограничения период от дейността на Фонда и възможност за реализиране на доход при покачване на индекс/индекси на акции на немски компании. (Искам да знам повече...)

ДСК Стабилност - Европейски акции

Възможност за защита на стойността на инвестираните средства при задържане на инвестицията през ограничения период от дейността на Фонда и възможност за реализиране на доход при покачване на индекс/индекси на акции на европейски компании. (Искам да знам повече...)

 

ДСК Баланс

Средносрочна инвестиция с възможност за по-висока доходност от стандартен банков депозит, умерен риск и висока ликвидност. (Искам да знам повече ...)

ДСК Глобални защитни компании

Дългосрочна инвестиция, структурирана предимно от акции на компании от антициклични сектори като потребителски стоки, здравеопазване (в т.ч. фармация), комунални услуги, телекомуникации, недвижими имоти, нефт и газ и в борсово търгуеми фондове, инвестиращи преимуществено в акции на компании от тези сектори, с умерен до висок риск и висока ликвидност. (Искам да знам повече ...)

 

 

ДСК Динамика

Стратегия за управление на инвестициите "Абсолютна доходност" и широка инвестиционна рамка. Това дава възможност на инвеститорите да използват потенциала на Фонда за реализиране на доходност както при възходящ капиталов пазар, така и при негативен тренд на икономическия цикъл. (Искам да знам повече...)

 

ДСК Растеж

Дългосрочна високодоходна инвестиция с умерен до висок риск и висока ликвидност. (Искам да знам повече ...)

 

 

 ДСК Глобални компании

Инвестиция, отразяваща възможностите на развитите капиталови пазари в чужбина, която предлага висока диверсификация и максимална ликвидност.  Фондът инвестира преимуществено в акции на чуждестранни компании и в борсово търгуеми фондове, инвестиращи преимуществено в акции на чуждестранни компании (Искам да знам повече...)

 

Фондове в облигации
Защитени фондове
Фондове в акции
Стратегия „Абсолютна доходност“

 21.02.2020
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.63814
ДСК Евро АктивEUR1.26066
ДСК БалансBGN1.21411
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.88553
ДСК РастежBGN0.88033
ДСК Глобални компанииBGN1.00334
ДСК ДинамикаBGN0.93562
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.26969
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.18996
ДСК Алтернатива 1BGN1.03649
ДСК Алтернатива 2EUR1.02943
ДСК АлтернативаBGN1.04039

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN68,959,366.00
ДСК Евро АктивEUR11,987,579.77
ДСК БалансBGN11,641,038.06
ДСК Глобални защитни компанииBGN728,114.45
ДСК РастежBGN16,082,209.62
ДСК Глобални компанииBGN5,561,239.72
ДСК ДинамикаBGN2,578,300.92
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,240,203.83
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN6,302,702.37
ДСК Алтернатива 1BGN36,819,015.05
ДСК Алтернатива 2EUR7,127,601.59
ДСК АлтернативаBGN8,620,021.86

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи