Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Имоти
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2Договорни фондове

ДСК Алтернатива 1

Инвестиционната стратегия на "ДСК Алтернатива 1" предвижда инвестиране на активите при прилагане на консервативна  стратегия, с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на Фондовете при малки флуктуации с очакваната доходност, съизмерима с нивата на дохода на алтернативни нискорискови форми на инвестиране. (Искам да знам повече...)

 

 

ДСК Алтернатива 2

ДФ "ДСК Алтернатива 2" е деноминиран в евро. Инвестиционната стратегия  предвижда инвестиране на активите при прилагане на консервативна  стратегия, с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на Фондовете при малки флуктуации с очакваната доходност, съизмерима с нивата на дохода на алтернативни нискорискови форми на инвестиране. (Искам да знам повече...)

ДСК Алтернатива

"ДСК Алтернатива" следва консервативна инвестиционна стратегия като инвестира основно във висококачествени инструменти на паричния пазар и банкови депозити. Препоръчителният инвестиционен хоризонт от около или над 6 месеца дава възможност на Инвеститорите да управляват масимално ефективно краткосрочно свободните си средства. (Искам да знам повече...)

  

ДСК Стандарт

Нискорискова инвестиция с висока ликвидност и краткосрочен до средносрочен инвестестиционен хоризонт . (Искам да знам повече ...)

 

ДСК Евро Актив

Нискорискова инвестиция, деноминирана в евро, с висока ликвидност и краткосрочен до средносрочен инвестестиционен хоризонт. (Искам да знам повече...)

  

ДСК Стабилност - Немски акции

Възможност за защита на нарастването на стойността на инвестираните средства при задържане на инвестицията през ограничения период от дейността на Фонда и възможност за реализиране на доход при покачване на индекс/индекси на акции на немски компании. (Искам да знам повече...)

ДСК Стабилност - Европейски акции

Възможност за защита на стойността на инвестираните средства при задържане на инвестицията през ограничения период от дейността на Фонда и възможност за реализиране на доход при покачване на индекс/индекси на акции на европейски компании. (Искам да знам повече...)

 

ДСК Баланс

Средносрочна инвестиция с възможност за по-висока доходност от стандартен банков депозит, умерен риск и висока ликвидност. (Искам да знам повече ...)

ДСК Имоти

Дългосрочна инвестиция, структурирана преимуществено от акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, с умерен до висок риск и висока ликвидност. (Искам да знам повече ...)

 

 

ДСК Динамика

Стратегия за управление на инвестициите "Абсолютна доходност" и широка инвестиционна рамка. Това дава възможност на инвеститорите да използват потенциала на Фонда за реализиране на доходност както при възходящ капиталов пазар, така и при негативен тренд на икономическия цикъл. (Искам да знам повече...)

 

ДСК Растеж

Дългосрочна високодоходна инвестиция с умерен до висок риск и висока ликвидност. (Искам да знам повече ...)

 

 

 ДСК Глобални компании

Инвестиция, отразяваща възможностите на развитите капиталови пазари в чужбина, която предлага висока диверсификация и максимална ликвидност.  Фондът инвестира преимуществено в акции на чуждестранни компании и в борсово търгуеми фондове, инвестиращи преимуществено в акции на чуждестранни компании (Искам да знам повече...)

 

Фондове в облигации
Защитени фондове
Фондове в акции
Стратегия „Абсолютна доходност“

 14.11.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62301
ДСК Евро АктивEUR1.24906
ДСК БалансBGN1.22575
ДСК ИмотиBGN0.87630
ДСК РастежBGN0.88297
ДСК Глобални компанииBGN0.97629
ДСК ДинамикаBGN0.94981
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.25373
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.19281
ДСК Алтернатива 1BGN1.03518
ДСК Алтернатива 2EUR1.02843
ДСК АлтернативаBGN1.03933

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN68,734,866.08
ДСК Евро АктивEUR11,260,995.01
ДСК БалансBGN12,059,105.32
ДСК ИмотиBGN674,349.81
ДСК РастежBGN16,514,665.74
ДСК Глобални компанииBGN6,136,958.29
ДСК ДинамикаBGN2,638,391.21
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,288,072.81
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,265,627.89
ДСК Алтернатива 1BGN41,479,837.56
ДСК Алтернатива 2EUR7,668,875.98
ДСК АлтернативаBGN9,485,382.00

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи