Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Глобални защитни компании
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2Договорни фондове

ДСК Алтернатива 1

Инвестиционната стратегия на "ДСК Алтернатива 1" предвижда инвестиране на активите при прилагане на консервативна  стратегия, с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на Фондовете при малки флуктуации с очакваната доходност, съизмерима с нивата на дохода на алтернативни нискорискови форми на инвестиране. (Искам да знам повече...)

 

 

ДСК Алтернатива 2

ДФ "ДСК Алтернатива 2" е деноминиран в евро. Инвестиционната стратегия  предвижда инвестиране на активите при прилагане на консервативна  стратегия, с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на Фондовете при малки флуктуации с очакваната доходност, съизмерима с нивата на дохода на алтернативни нискорискови форми на инвестиране. (Искам да знам повече...)

ДСК Алтернатива

"ДСК Алтернатива" следва консервативна инвестиционна стратегия като инвестира основно във висококачествени инструменти на паричния пазар и банкови депозити. Препоръчителният инвестиционен хоризонт от около или над 6 месеца дава възможност на Инвеститорите да управляват масимално ефективно краткосрочно свободните си средства. (Искам да знам повече...)

  

ДСК Стандарт

Нискорискова инвестиция с висока ликвидност и краткосрочен до средносрочен инвестестиционен хоризонт . (Искам да знам повече ...)

 

ДСК Евро Актив

Нискорискова инвестиция, деноминирана в евро, с висока ликвидност и краткосрочен до средносрочен инвестестиционен хоризонт. (Искам да знам повече...)

  

ДСК Стабилност - Немски акции

Възможност за защита на нарастването на стойността на инвестираните средства при задържане на инвестицията през ограничения период от дейността на Фонда и възможност за реализиране на доход при покачване на индекс/индекси на акции на немски компании. (Искам да знам повече...)

ДСК Стабилност - Европейски акции

Възможност за защита на стойността на инвестираните средства при задържане на инвестицията през ограничения период от дейността на Фонда и възможност за реализиране на доход при покачване на индекс/индекси на акции на европейски компании. (Искам да знам повече...)

 

ДСК Баланс

Средносрочна инвестиция с възможност за по-висока доходност от стандартен банков депозит, умерен риск и висока ликвидност. (Искам да знам повече ...)

ДСК Глобални защитни компании

Дългосрочна инвестиция, структурирана предимно от акции на компании от антициклични сектори като потребителски стоки, здравеопазване (в т.ч. фармация), комунални услуги, телекомуникации, недвижими имоти, нефт и газ и в борсово търгуеми фондове, инвестиращи преимуществено в акции на компании от тези сектори, с умерен до висок риск и висока ликвидност. (Искам да знам повече ...)

 

 

ДСК Динамика

Стратегия за управление на инвестициите "Абсолютна доходност" и широка инвестиционна рамка. Това дава възможност на инвеститорите да използват потенциала на Фонда за реализиране на доходност както при възходящ капиталов пазар, така и при негативен тренд на икономическия цикъл. (Искам да знам повече...)

 

ДСК Растеж

Дългосрочна високодоходна инвестиция с умерен до висок риск и висока ликвидност. (Искам да знам повече ...)

 

 

 ДСК Глобални компании

Инвестиция, отразяваща възможностите на развитите капиталови пазари в чужбина, която предлага висока диверсификация и максимална ликвидност.  Фондът инвестира преимуществено в акции на чуждестранни компании и в борсово търгуеми фондове, инвестиращи преимуществено в акции на чуждестранни компании (Искам да знам повече...)

 

Фондове в облигации
Защитени фондове
Фондове в акции
Стратегия „Абсолютна доходност“

 27.10.2020
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60993
ДСК Евро АктивEUR1.23758
ДСК БалансBGN1.13171
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.78695
ДСК РастежBGN0.78884
ДСК Глобални компанииBGN0.88345
ДСК ДинамикаBGN0.92930
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.19165
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.13908
ДСК Алтернатива 1BGN1.03686
ДСК Алтернатива 2EUR1.03366
ДСК АлтернативаBGN1.04213

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN66,451,696.67
ДСК Евро АктивEUR12,464,354.10
ДСК БалансBGN10,267,335.79
ДСК Глобални защитни компанииBGN695,746.72
ДСК РастежBGN12,640,887.64
ДСК Глобални компанииBGN4,840,248.34
ДСК ДинамикаBGN2,275,158.65
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN5,761,811.71
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,765,207.80
ДСК Алтернатива 1BGN28,466,321.21
ДСК Алтернатива 2EUR3,752,711.97
ДСК АлтернативаBGN6,014,959.57

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи