Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Имоти
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2Уникалност на продукта

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Имоти” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Инвестиционната стратегия на „ДСК Имоти” предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

„ДСК Имоти” са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран преимуществено от акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, при поемане на по-голям риск за сметка на възможността за постигане на висока доходност в средно и дългосрочен план. (Искам да знам повече ...)

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Имоти” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Имоти” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” издава (продава) само цели дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече...)

 

 

 20.09.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62268
ДСК Евро АктивEUR1.24859
ДСК БалансBGN1.24527
ДСК ИмотиBGN0.88648
ДСК РастежBGN0.90100
ДСК Глобални компанииBGN0.96592
ДСК ДинамикаBGN0.97341
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23736
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.16954
ДСК Алтернатива 1BGN1.03516
ДСК Алтернатива 2EUR1.02840
ДСК АлтернативаBGN1.03933

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN66,321,240.92
ДСК Евро АктивEUR11,315,507.03
ДСК БалансBGN12,322,219.98
ДСК ИмотиBGN688,208.56
ДСК РастежBGN16,954,501.95
ДСК Глобални компанииBGN6,319,145.62
ДСК ДинамикаBGN2,904,718.66
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,365,073.00
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,162,902.86
ДСК Алтернатива 1BGN43,036,037.95
ДСК Алтернатива 2EUR7,860,642.78
ДСК АлтернативаBGN9,671,426.26

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи