Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Имоти
ДСК Фонд на Паричния Пазар
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Информация за разходите
Документи
Инвестиция и доходност
Профил на типичния инвеститор
Отчети
Инвестиционна стратегия
Данъчно облагане
Уникалност на продукта
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариУсловия за обратно изкупуване на дялове

Подаването и изпълнението на поръчка за обратно изкупуване на дялове на “ДСК Фонд на паричния пазар” може да стане по един от следните начини:

“Поръчка за брой дялове”
Към момента на приемане на Поръчката Инвеститорът следва да притежава необходимия брой дялове за нейното изпълнение. При приемане на Поръчката разплащателната сметка на Инвеститора в “Банка ДСК” ЕАД се заверява незабавно с 99% от цената на обратно изкупуване за деня, предхождащ деня на подаване на Поръчката, умножена по броя заявени за изкупуване дялове и намалена със сумата, покриваща таксата на Дистрибутора, съгласно неговата тарифа, и допълнителните разходи (ако има такива).


“Поръчка за стойност”
Към момента на приемане на поръчката Инвеститорът следва да притежава годни за прехвърляне дялове, чиято стойност при обратно изкупуване, изчислена на база 99% от разликата между цената на обратно изкупуване на дял и таксата на Дистрибутора, съгласно неговата тарифа, определена за деня, предхождащ деня на приемане на поръчката, покрива заявената за изплащане сума.


При приемане на Поръчката разплащателната сметка на Инвеститора в “Банка ДСК”, се заверява незабавно със 100% от заявената в Поръчката стойност намалена със сумата на допълнителните разходи (ако има такива).


Броят дялове, които Инвеститорът реално продава в този случай, се определя като заявената за получаване сума се разделя на разликата между цената за обратно изкупуване за работния ден, следващ деня на приемане на поръчката (изчислява се до 12:00 ч. и се обявява до края на този следващ работен ден) и таксата на Дистрибутора, според неговата тарифа, като се извършва закръгляване към по-голямото цяло число.


До края на деня, следващ деня на приемане на поръчка за обратно изкупуване, разплащателната сметка на Инвеститора се кредитира с положителната разлика, съответно се дебитира с отрицателната разлика, между: а) сумата, равна на дължимата цена за обратно изкупуване на един дял, умножена по броя на обратно изкупените дялове, намалена с  таксата на Дистрибутора, съгласно неговата тарифа, и допълнителните разходи (ако има такива) и б) предварително преведената сума.


Поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда се подава по реда за Обратно изкупуване на дялове

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 21.03.2018
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60815
ДСК Евро АктивEUR1.23761
ДСК БалансBGN1.37421
ДСК ИмотиBGN0.89710
ДСК РастежBGN0.99037
ДСК Глобални компанииBGN1.01741
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.21349
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.15991
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03495
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02809
ДСК АлтернативаBGN1.03904

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN63,832,608.86
ДСК Евро АктивEUR12,089,336.90
ДСК БалансBGN14,147,797.85
ДСК ИмотиBGN791,726.11
ДСК РастежBGN20,642,427.60
ДСК Глобални компанииBGN8,282,926.98
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,627,488.16
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,571,286.76
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN50,391,099.94
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR6,355,945.02
ДСК АлтернативаBGN8,439,434.61
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт-0.26%0.54%
ДСК Евро Актив-0.21%0.65%
ДСК Баланс-4.99%0.15%
ДСК Имоти-2.11%-1.65%
ДСК Растеж-5.00%-1.73%
ДСК Глобални компании-1.21%0.66%
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.01%0.02%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.01%0.03%
ДСК Алтернатива0.01%0.02%
Стандартно отклонение на фондовете към 19.03.2018
ДСК Стандарт0.362%
ДСК Евро Актив0.373%
ДСК Баланс3.852%
ДСК Имоти1.860%
ДСК Растеж5.240%
ДСК Глобални компании9.504%
ДСК Фонд на паричния пазар0.003%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.004%
ДСК Алтернатива0.003%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи