Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Информация за разходите
Документи
Инвестиция и доходност
Профил на типичния инвеститор
Отчети
Инвестиционна стратегия
Данъчно облагане
Уникалност на продукта
ДСК Имоти
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариУникалност на продукта

Договорен Фонд “ДСК Глобални компании” дава възможност на инвеститорите да се възползват от потенциала на международни компании, чиито акции се търгуват на капиталовите пазари в развитите страни. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

 Основни инвестиционни цели на "ДСК Глобални компании" са нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на по-висока доходност за клиентите при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на висока ликвидност за техните средства. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

“ДСК Глобални компании” е създаден за клиенти, които търсят възможност за по-висока доходност чрез движението на цените на акции на глобални компании и разнообразен портфейл с голям брой акции на глобални компании и/или борсово търгуеми фондове, чрез който да оптимизират риска, в средно и дългосрочен план. (Искам да знам повече ...) 

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Глобални компании ” е свързана с разходи за покупка на дялове и обратното им изкупуване от Фонда и други оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Глобални компании” по една сделка е 100 лева. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Не подлежат на данъчно облагане доходите на местни физически лица или физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство от сделки с дялове на Фонда (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете, извършенa на регулиран пазар. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Глобални компании” издава (продава) само цял брой дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Глобални компании” изкупува обратно само цял брой дялове. (Искам да знам повече ...)

 

 

 20.07.2018
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60163
ДСК Евро АктивEUR1.23261
ДСК БалансBGN1.33740
ДСК ИмотиBGN0.89169
ДСК РастежBGN0.95813
ДСК Глобални компанииBGN1.02113
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.21391
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.16336
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03500
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02815
ДСК АлтернативаBGN1.03910

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN64,052,801.75
ДСК Евро АктивEUR12,077,274.83
ДСК БалансBGN13,562,580.24
ДСК ИмотиBGN797,033.15
ДСК РастежBGN19,441,723.58
ДСК Глобални компанииBGN8,257,911.54
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,610,605.32
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,582,222.14
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN51,249,539.49
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR7,564,740.83
ДСК АлтернативаBGN8,172,108.71
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт-0.69%-0.29%
ДСК Евро Актив-0.68%-0.22%
ДСК Баланс-6.22%-6.76%
ДСК Имоти-2.04%-3.03%
ДСК Растеж-8.44%-9.37%
ДСК Глобални компании-3.80%-0.69%
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.01%0.01%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.01%0.03%
ДСК Алтернатива0.01%0.02%
Стандартно отклонение на фондовете към 16.07.2018
ДСК Стандарт0.430%
ДСК Евро Актив0.426%
ДСК Баланс3.799%
ДСК Имоти1.550%
ДСК Растеж5.927%
ДСК Глобални компании9.805%
ДСК Фонд на паричния пазар0.003%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.004%
ДСК Алтернатива0.003%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи