Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Имоти
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариИнвестиционна стратегия и политика


Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл.

С оглед постигане на инвестиционните си цели Фондът ще прилага гъвкава инвестиционна политика, като може да инвестира във всички класове активи, търгувани на финансовите и капиталовите пазари в страната и чужбина, в това число и в деривативни финансови инструменти.

Фондът може да заема дълги позиции чрез директни инвестиции и/или деривативни финансови инструменти, както и къси позиции чрез деривативни финансови инструменти.
"ДСК Динамика" не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен сектор, или на определени класове активи.

Подробна информация за инвестиционната политика, състава и структурата на активите може да намерите в чл. 8-11 от Правилата на Фонда.


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 21.03.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60524
ДСК Евро АктивEUR1.23539
ДСК БалансBGN1.27900
ДСК ИмотиBGN0.88853
ДСК РастежBGN0.91940
ДСК Глобални компанииBGN0.96873
ДСК ДинамикаBGN0.98706
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.20998
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.14004
ДСК Алтернатива 1BGN1.03512
ДСК Алтернатива 2EUR1.02830
ДСК АлтернативаBGN1.03931

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN59,080,815.48
ДСК Евро АктивEUR11,007,106.17
ДСК БалансBGN12,680,225.87
ДСК ИмотиBGN666,803.75
ДСК РастежBGN17,312,526.00
ДСК Глобални компанииBGN7,563,975.85
ДСК ДинамикаBGN2,507,695.76
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,225,599.69
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,066,563.17
ДСК Алтернатива 1BGN49,572,722.96
ДСК Алтернатива 2EUR7,685,185.53
ДСК АлтернативаBGN10,079,241.41

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи