Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Имоти
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариИнвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на „ДСК Динамика” по една сделка е 1000 (хиляда) лева. При многократни периодични покупки на дяловe чрез "ДСК Инвестиционен план" минималната транзакция е в размер на 300 лв.

Минималната стойност на обратното изкупуване на дялове на „ДСК Динамика” по една сделка е 1000 лева. Ако стойността на притежаваните от инвеститора дялове е по-малка от 1000 лева, той може да ги продаде обратно на Фонда с една поръчка. Ако след изпълнение на поръчка за обратно изкупуване остатъкът от дялове на инвеститора бъде на стойност по-малка от 600 (шестстотин) лева, поръчката следва да бъде подадена за всички налични дялове.

Препоръчителният инвестиционен хоризонт, за да се реализира оптимална доходност от инвестицията, е около или над 3 години.

При управление на портфейла на Фонда ще се цели реализиране на доходност, надвишаваща доходността на референтния индекс, независимо от движението на финансовите пазари. Референтният индекс отразява изменението на 12M EURIBOR плюс 1 (едно) на сто и се изчислява съгласно формулата, посочена в Раздел „Информация за разходите, Годишни оперативни разходи” от Проспекта на Фонда.

 


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 21.03.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60524
ДСК Евро АктивEUR1.23539
ДСК БалансBGN1.27900
ДСК ИмотиBGN0.88853
ДСК РастежBGN0.91940
ДСК Глобални компанииBGN0.96873
ДСК ДинамикаBGN0.98706
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.20998
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.14004
ДСК Алтернатива 1BGN1.03512
ДСК Алтернатива 2EUR1.02830
ДСК АлтернативаBGN1.03931

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN59,080,815.48
ДСК Евро АктивEUR11,007,106.17
ДСК БалансBGN12,680,225.87
ДСК ИмотиBGN666,803.75
ДСК РастежBGN17,312,526.00
ДСК Глобални компанииBGN7,563,975.85
ДСК ДинамикаBGN2,507,695.76
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,225,599.69
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,066,563.17
ДСК Алтернатива 1BGN49,572,722.96
ДСК Алтернатива 2EUR7,685,185.53
ДСК АлтернативаBGN10,079,241.41

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи