Начало         English   Промяна в правилата на ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар”, ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро” и „ДСК Алтернатива“ в сила от 30.08.2018 г.

На 21 юли 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар („Регламента”).
Регламентът въвежда тежък рестриктивен режим както по отношение на инвестиционните ограничения на тези фондове, така също и по отношение на тяхното администриране. Очаква се тези промени да затруднят значително функционирането на фондовете на паричния пазар (ФПП) и поради тази причина на множество управляващи дружества в Европа се налага да прекратят или преобразуват съответните ФПП под тяхно управление.

Поради практическата невъзможност в условията на българския пазар и икономическата нецелесъобразност да приложим Регламента по отношение на управляваните от нас фондове на паричния пазар, УД „ДСК Управление на активи“ АД предприе действия по промяна на правилата на управляваните фондове на паричния пазар - ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” и ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро”. Същата стъпка е предприета и за правилата на „ДСК Алтернатива“, който не e класифициран досега като ФПП, но поради своите инвестиционни цели и инвестиционна стратегия също попада в обхвата на Регламента. Предвидено е изменението в правилата на посочените три фонда да влезе в сила един месец след датата на одобрението им от Комисията за финансов надзор (т.е. на 30 август 2018 г.).
Съгласно предвижданите изменения трите фонда ще продължат да следват консервативна инвестиционна стратегия с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на фондовете при малки флуктуации. Фондовете ще инвестират преимуществено във влогове в кредитни институции и в по-малка степен в дългови ценни книжа.

Във връзка с изискванията на Регламента, имената на ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” и ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро” ще бъдат променени съответно на ДФ „ДСК Алтернатива 1” и ДФ „ДСК Алтернатива 2”.
Правилата, Проспектите и КИИ на трите фонда с промените, които влизат в сила от 30 август 2018 г., са публикувани на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи“ АД в раздел Документи на всеки фонд.
До влизането в сила на промените в правилата, инвеститорите в трите фонда могат да продадат обратно дяловете си при досегашните условия, вкл. без такса за обратно изкупуване на дяловете им, , така че инвеститорите, които не са съгласни с промените, ще могат да се освободят от дяловете си при досегашните условия (обръщаме внимание, че и след влизането в сила на промените в правилата, не се предвижда да има такса за обратно изкупуване на дялове).

 17.08.2018
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.59739
ДСК Евро АктивEUR1.22945
ДСК БалансBGN1.33457
ДСК ИмотиBGN0.88976
ДСК РастежBGN0.95618
ДСК Глобални компанииBGN1.01422
ДСК ДинамикаBGN1.00000
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.18998
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.14062
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03501
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02816
ДСК АлтернативаBGN1.03912

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN63,026,233.54
ДСК Евро АктивEUR11,378,085.18
ДСК БалансBGN13,594,574.21
ДСК ИмотиBGN796,490.68
ДСК РастежBGN19,417,712.37
ДСК Глобални компанииBGN8,095,025.95
ДСК ДинамикаBGN67,000.00
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,466,701.94
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,442,182.56
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN51,259,430.71
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR7,668,630.50
ДСК АлтернативаBGN8,150,353.95
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт-0.70%-0.81%
ДСК Евро Актив-0.70%-0.75%
ДСК Баланс-4.77%-8.97%
ДСК Имоти-1.35%-3.73%
ДСК Растеж-5.89%-10.73%
ДСК Глобални компании-0.95%-0.12%
ДСК Динамика n/a n/a
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.01%0.01%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.01%0.02%
ДСК Алтернатива0.01%0.02%
Стандартно отклонение на фондовете към 13.08.2018
ДСК Стандарт0.409%
ДСК Евро Актив0.390%
ДСК Баланс3.483%
ДСК Имоти1.346%
ДСК Растеж5.828%
ДСК Глобални компании9.662%
ДСК Фонд на паричния пазар0.003%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.004%
ДСК Алтернатива0.003%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи