Начало         English   Промяна в правилата на ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар”, ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро” и „ДСК Алтернатива“ в сила от 30.08.2018 г.

На 21 юли 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар („Регламента”).
Регламентът въвежда тежък рестриктивен режим както по отношение на инвестиционните ограничения на тези фондове, така също и по отношение на тяхното администриране. Очаква се тези промени да затруднят значително функционирането на фондовете на паричния пазар (ФПП) и поради тази причина на множество управляващи дружества в Европа се налага да прекратят или преобразуват съответните ФПП под тяхно управление.

Поради практическата невъзможност в условията на българския пазар и икономическата нецелесъобразност да приложим Регламента по отношение на управляваните от нас фондове на паричния пазар, УД „ДСК Управление на активи“ АД предприе действия по промяна на правилата на управляваните фондове на паричния пазар - ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” и ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро”. Същата стъпка е предприета и за правилата на „ДСК Алтернатива“, който не e класифициран досега като ФПП, но поради своите инвестиционни цели и инвестиционна стратегия също попада в обхвата на Регламента. Предвидено е изменението в правилата на посочените три фонда да влезе в сила един месец след датата на одобрението им от Комисията за финансов надзор (т.е. на 30 август 2018 г.).
Съгласно предвижданите изменения трите фонда ще продължат да следват консервативна инвестиционна стратегия с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на фондовете при малки флуктуации. Фондовете ще инвестират преимуществено във влогове в кредитни институции и в по-малка степен в дългови ценни книжа.

Във връзка с изискванията на Регламента, имената на ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” и ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро” ще бъдат променени съответно на ДФ „ДСК Алтернатива 1” и ДФ „ДСК Алтернатива 2”.
Правилата, Проспектите и КИИ на трите фонда с промените, които влизат в сила от 30 август 2018 г., са публикувани на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи“ АД в раздел Документи на всеки фонд.
До влизането в сила на промените в правилата, инвеститорите в трите фонда могат да продадат обратно дяловете си при досегашните условия, вкл. без такса за обратно изкупуване на дяловете им, , така че инвеститорите, които не са съгласни с промените, ще могат да се освободят от дяловете си при досегашните условия (обръщаме внимание, че и след влизането в сила на промените в правилата, не се предвижда да има такса за обратно изкупуване на дялове).

 22.05.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60852
ДСК Евро АктивEUR1.23895
ДСК БалансBGN1.23427
ДСК ИмотиBGN0.88496
ДСК РастежBGN0.89973
ДСК Глобални компанииBGN0.96068
ДСК ДинамикаBGN0.97805
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.21153
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.15354
ДСК Алтернатива 1BGN1.03516
ДСК Алтернатива 2EUR1.02834
ДСК АлтернативаBGN1.03933

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN59,403,012.85
ДСК Евро АктивEUR10,527,136.88
ДСК БалансBGN12,138,630.03
ДСК ИмотиBGN664,848.37
ДСК РастежBGN16,954,613.97
ДСК Глобални компанииBGN7,553,588.12
ДСК ДинамикаBGN2,673,260.99
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,227,907.02
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,126,578.26
ДСК Алтернатива 1BGN46,575,345.47
ДСК Алтернатива 2EUR7,808,421.04
ДСК АлтернативаBGN9,748,143.31

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи