Начало         English   Промяна в правилата на ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар”, ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро” и „ДСК Алтернатива“ в сила от 30.08.2018 г.

На 21 юли 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар („Регламента”).
Регламентът въвежда тежък рестриктивен режим както по отношение на инвестиционните ограничения на тези фондове, така също и по отношение на тяхното администриране. Очаква се тези промени да затруднят значително функционирането на фондовете на паричния пазар (ФПП) и поради тази причина на множество управляващи дружества в Европа се налага да прекратят или преобразуват съответните ФПП под тяхно управление.

Поради практическата невъзможност в условията на българския пазар и икономическата нецелесъобразност да приложим Регламента по отношение на управляваните от нас фондове на паричния пазар, УД „ДСК Управление на активи“ АД предприе действия по промяна на правилата на управляваните фондове на паричния пазар - ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” и ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро”. Същата стъпка е предприета и за правилата на „ДСК Алтернатива“, който не e класифициран досега като ФПП, но поради своите инвестиционни цели и инвестиционна стратегия също попада в обхвата на Регламента. Предвидено е изменението в правилата на посочените три фонда да влезе в сила един месец след датата на одобрението им от Комисията за финансов надзор (т.е. на 30 август 2018 г.).
Съгласно предвижданите изменения трите фонда ще продължат да следват консервативна инвестиционна стратегия с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете на фондовете при малки флуктуации. Фондовете ще инвестират преимуществено във влогове в кредитни институции и в по-малка степен в дългови ценни книжа.

Във връзка с изискванията на Регламента, имената на ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар” и ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро” ще бъдат променени съответно на ДФ „ДСК Алтернатива 1” и ДФ „ДСК Алтернатива 2”.
Правилата, Проспектите и КИИ на трите фонда с промените, които влизат в сила от 30 август 2018 г., са публикувани на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи“ АД в раздел Документи на всеки фонд.
До влизането в сила на промените в правилата, инвеститорите в трите фонда могат да продадат обратно дяловете си при досегашните условия, вкл. без такса за обратно изкупуване на дяловете им, , така че инвеститорите, които не са съгласни с промените, ще могат да се освободят от дяловете си при досегашните условия (обръщаме внимание, че и след влизането в сила на промените в правилата, не се предвижда да има такса за обратно изкупуване на дялове).

 15.02.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60036
ДСК Евро АктивEUR1.23106
ДСК БалансBGN1.29442
ДСК ИмотиBGN0.89295
ДСК РастежBGN0.91990
ДСК Глобални компанииBGN0.94013
ДСК ДинамикаBGN0.98642
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.19167
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.12401
ДСК Алтернатива 1BGN1.03511
ДСК Алтернатива 2EUR1.02826
ДСК АлтернативаBGN1.03928

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN59,098,425.05
ДСК Евро АктивEUR11,183,268.59
ДСК БалансBGN12,821,703.27
ДСК ИмотиBGN679,758.11
ДСК РастежBGN17,311,038.28
ДСК Глобални компанииBGN7,355,953.98
ДСК ДинамикаBGN2,361,779.33
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,143,499.78
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN4,997,433.28
ДСК Алтернатива 1BGN48,013,553.13
ДСК Алтернатива 2EUR8,077,198.71
ДСК АлтернативаBGN10,141,896.25

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи